Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
การล้นไหลของเงินทุนไหลเข้าจากต่างประเทศและบทบาทของมาตรการผ่อนคลายทางการเงินสหรัฐอเมริกาต่อเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไทย บราซิล และอินเดีย


สราวุฒิ มีพรสวรรค์ และเริงชัย ตันสุชาติ


ในปีค.ศ. 2008 นโยบายการเงินแบบปกติไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ฟื้นตัวได้ ธนาคารกลางสหรัฐฯ จึงต้องออกมาใช้นโยบายการเงินไม่ปกติที่เรียกว่า “มาตรการผ่อนคลายทางการเงิน (QE)” แต่ถึงกระนั้น เศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังไม่มีทีท่าฟื้นตัวและยังคงใช้นโยบายดังกล่าวอยู่เป็นระยะๆ ทำให้เกิดกระแสเงินทุนไหลเข้าไปยังประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีและมีอัตราผลตอบแทนในการลงทุนสูงกว่า ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของกระแสเงินทุนไหลเข้าต่อตัวแปรเศรษฐกิจมหภาคของประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ไทย บราซิล และอินเดีย โดยระยะเวลาศึกษาจะครอบคลุมในช่วงที่สหรัฐฯ ได้ประกาศใช้นโยบาย QE ตั้งแต่ช่วงปลายปี ค.ศ. 2008 ถึงช่วงปี ค.ศ. 2013 โดยใช้แนวคิดของแบบจำลองสลับสับเปลี่ยนในกลุ่มมาร์คอฟเวกเตอร์ออโต้รีเกรสซีพมาเป็นเครื่องมือในการศึกษาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น จากผลการศึกษาพบว่า การเปลี่ยนแปลงในอัตราการเติบโตของเงินทุนไหลเข้าในหลักทรัพย์และเงินทุนไหลเข้าโดยตรงจากต่างประเทศทั้งในสถานะขยายตัว (อาณาเขตที่ 1) และสถานะชะลอตัว (อาณาเขตที่ 2) มีผลต่อทิศทางของอัตราการเติบโตของกลุ่มตลาดทุน กลุ่มอัตราดอกเบี้ย กลุ่มอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มการผลิต และกลุ่มดัชนีราคา ในทิศทางที่แตกต่างกัน ซึ่งถูกอธิบายได้ด้วยผลของค่าพจน์ค่าคงที่ที่ขึ้นอยู่กับสถานะ อีกทั้งความสัมพันธ์ร่วมระหว่างตัวแปรสามารถอธิบายได้ด้วยพารามิเตอร์ถดถอยในตัวเองที่ไม่ขึ้นอยู่กับสถานะ นอกจากนี้ การตอบสนองของอัตราการเติบโตของตัวแปรต่างๆ ที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในอัตราการเติบโตของเงินทุนไหลเข้าในหลักทรัพย์จากต่างประเทศ และเงินทุนไหลเข้าโดยตรงจากต่างประเทศ โดยส่วนใหญ่จะสร้างความผันผวนขึ้นและมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติในระยะเวลาอันสั้นไม่เกิน 6 เดือน และมีเพียงบางตัวแปรที่มีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะปกติโดยใช้ระยะเวลายาวนาน

คำสำคัญ: กระแสเงินทุนไหลเข้า, มาตรการ QE สหรัฐฯ, ตัวแปรเศรษฐกิจมหภาค, มาร์คอฟสวิสชิ่งวาร์

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4820 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3206 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com