Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 2
พลวัตความเหลื่อมล้ำทางรายได้ภายใต้สมมติฐานการเลือกกลุ่มอัตลักษณ์ทางสังคม


อารยะ ปรีชาเมตตา


แนวคิดเรื่องพลวัตความเหลื่อมล้ำทางรายได้ได้รับอิทธิพลมาจากงานของ Kuznets (1955) ซึ่งมีสาระสำคัญว่า ความเหลื่อมล้ำจะลดลงตามระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น Piketty (2014) ได้โต้แย้งสมมติฐานของ Kuznets โดยชี้ให้เห็นว่าส่วนแบ่งรายได้และทรัพย์สินของกลุ่มคนรวยที่มีระดับรายได้อยู่ในช่วงบนสุดนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงอายุของคนรุ่นที่ผ่านมา การศึกษานี้ ได้ประยุกต์ใช้ประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างอัตลักษณ์ทางสังคม (social identity) กับการกระจายรายได้ (Income distribution) ตามแนวคิดของ Shayo (2009) และ Lindqvist and Ostling (2013) มาอธิบายพลวัตความเหลื่อมล้ำของไทยในสามจุดเวลาที่ถูกเลือกมาเป็นตัวอย่างในเบื้องต้นนี้ คือ สมัยต้นรัตนโกสินทร์ก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง สมัยยุคล่าอาณานิคมในช่วง รัชกาลที่ 5 และ สมัยปัจจุบันที่แนวคิดทางการเมืองถูกแบ่งเป็นสองขั้ว ผลการศึกษาพบว่า พลวัตความเหลื่อมล้ำทางรายได้ของไทยที่ผ่านมาจะสอดคล้องกับแนวคิดของ Kuznets curve ที่ถูกปรับขยายให้ครอบคลุมถึงกรณีของพหุดุลยภาพ (multiple equilibria) ดังที่ Acemoglu and Robinson (2000, 2002) ได้เสนอไว้หากมีการคำนึงถึงปัจจัยเชิงสถาบันด้วย ดังนั้นดุลยภาพที่เกิดขึ้นจริงในบางจุดเวลาจึงอาจมีความเหมาะสมในลำดับชั้นที่รองลงไปเท่านั้น (sub-optimal equilibrium)

คำสำคัญ: Kuznets curve ความเหลื่อมล้ำ อัตลักษณ์ทางสังคม พหุดุลยภาพ คะแนนเสียงมัธยฐาน การกระจายรายได้

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4530 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3282 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com