Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
Book Review: Nature in the Balance


ปิยะทิพย์ เอี๋ยวพานิช


Nature in the Balance เป็นหนังสือที่เปิดมุมมองที่สมดุลย์ให้แก่นักนิเวศวิทยาและนักเศรษฐศาสตร์ได้เป็นอย่างดี เช่นเดียวกับชื่อหนังสือเล่มนี้ให้ความสมดุลย์ระหว่างทฤษฎีและปฏิบัติ ผู้อ่านจะได้รับทั้งแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการนำมาประยุกต์ใช้เพื่อวิเคราะห์ปัญหา หาทางออกหรือสร้างกลไกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ มีตัวอย่างทั้งจากงานวิจัยและการวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายหรือมาตรการอนุรักษ์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ นับว่าเป็นหนังสือที่มีคุณค่าไม่เฉพาะแก่วงวิชาการแต่เหมาะสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติของฝ่ายบริหารได้เป็นอย่างดี

คำสำคัญ:

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2270 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2021 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com