Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
ระบบการให้คะแนนสินเชื่อเพื่อการบริหารความเสี่ยงกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนประเภทสินเชื่อการเกษตรของตลาดการเงินในชนบทไทย


สงกรานต์ สมบุญ


การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ซึ่งเป็นตลาดการเงินในชนบทที่สำคัญของประเทศไทยโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองโลจิทวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงหรือตัวแปรที่ส่งผลต่อความน่าจะผิดนัดชำระคืนหนี้ของเกษตรกร พัฒนาเป็นระบบการให้คะแนนสินเชื่อใช้บริหารความเสี่ยงในกิจกรรมเงินให้สินเชื่อการเกษตร ผลการวิเคราะห์ระบุได้ว่า ตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อความน่าจะผิดนัดชำระคืนหนี้ ได้แก่ ประวัติชำระคืนหนี้ในอดีต ประเภทหลักประกัน อัตราส่วนมูลค่าหนี้ต่อมูลค่าหลักประกัน การขาดแคลนน้ำทำการเกษตร เงินฝากออมทรัพย์ ความเหมาะสมของดินต่อการปลูกพืช การประสบภัยแล้งซ้ำซากหรือน้ำท่วมซ้ำซาก และอัตราส่วนรายได้รวมต่อรายจ่ายรวมของครัวเรือน ทั้งนี้แบบจำลองโลจิทได้ผ่านการทดสอบความน่าเชื่อถือถึงประสิทธิภาพในการทำนายและการจำแนกกลุ่มลูกหนี้ผลลัพธ์จากแบบจำลองโลจิท ถูกนำมาพัฒนาเป็นระบบการให้คะแนนสินเชื่อ และระบบการจัดอันดับชั้นความเสี่ยงสินเชื่อภายในโดยอ้างอิงเกณฑ์Basel II ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงการนำระบบมาช่วยบริหารความเสี่ยงในกิจกรรมสินเชื่อการเกษตรของธนาคารฯ เช่น การกระจายความเสี่ยงเพื่อจัดอันดับคุณภาพหนี้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามค่าความเสี่ยง การคำนวณเงินกองทุนขั้นต่ำที่ต้องดำรงรองรับความเสี่ยง และการคำนวณหาผลตอบแทนของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนสินเชื่อที่เหมาะสม

คำสำคัญ: แบบจำลองโลจิท การบริหารความเสี่ยงด้านสินเชื่อ คะแนนสินเชื่อ ผลตอบแทนที่เหมาะสม กลุ่มสินทรัพย์ลงทุนสินเชื่อการเกษตร

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2312 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3449 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com