Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 22 ฉบับที่ 1
การประเมินผลประโยชน์ของครัวเรือนจากการลดความเสี่ยงภัยน้ำท่วม


เพ็ญพร เจนการกิจ สันติ แสงเลิศไสว กัมปนาท วิจิตรศรีกมล สุวรรณา สายรวมญาติ และอัครพงศ์ อั้นทองบทความนี้ประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์จากการลดความเสี่ยงภัยน้ำท่วมสำหรับครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจหลักของลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ภายใต้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการและยั่งยืน กรณีลุ่มน้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีประชาชนจำนวน 4.29 ล้านครัวเรือน จะได้รับประโยชน์จากแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า (contingent valuation method: CVM) พบว่าผลประโยชน์จากการลดความเสี่ยงภัยน้ำท่วมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ มีมูลค่าประมาณ 8.82 พันล้านบาทต่อปี และประชาชนมีความเต็มใจที่จะจ่ายเฉลี่ย 2,056 บาทต่อครัวเรือนต่อปี ผลประโยชน์ดังกล่าวเป็นเพียงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ใช่ผลประโยชน์ทั้งหมดของโครงการ นอกจากนี้ยังพบว่ารายได้ของครัวเรือน ความเสี่ยงที่ลดลงของภัยน้ำท่วม และการยอมรับแผนปฏิบัติการฯ มีผลทางบวกต่อค่าความเต็มใจที่จะจ่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นโยบายการจัดการน้ำท่วมในอนาคตจึงควรพิจารณากลไกการจ่ายโดยผู้ได้รับประโยชน์ เช่นการเก็บค่าธรรมเนียมหรือภาษีป้องกันน้ำท่วม โดยมีอัตราต่างกันตามระดับชั้นของรายได้หรือการลดความเสี่ยงจากภัยน้ำท่วมที่มีต่อทรัพย์สินของครัวเรือน ซึ่งจำเป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ ความเสี่ยงภัยน้ำท่วม วิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า ความเต็มใจที่จะจ่าย

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2483 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2614 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com