Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 2
พลวัตความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่: สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น


อารยะ ปรีชาเมตตา


บทความนี้ได้วิเคราะห์สาเหตุของพลวัตความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจในเชิงพื้นที่ โดยครอบคลุมชาวนาที่อยู่ในและนอกเขตพื้นที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนบน ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความสัมพันธ์กับการดำรงอยู่ร่วมกันของระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพและเศรษฐกิจแบบตลาดในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นช่วงก่อนสนธิสัญญาเบาว์ริ่ง โดยการศึกษาได้พิจารณาทั้งปัจจัยเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครองในสมัยนั้น อาทิ ระบบการเช่านาจากผู้ปกครองรัฐ การผูกขาดการค้าต่างประเทศโดยรัฐผ่านกรมพระคลังสินค้า การกระจายความเสี่ยงของเศรษฐกิจในยุคเปลี่ยนผ่าน การบังคับเกณฑ์แรงงานไพร่ภายใต้ระบบศักดินาและระบบอุปถัมภ์ อำนาจต่อรองของชาวนาในรูปของทางเลือกในการหลบหนีเข้าป่าและพฤติกรรมการเฉื่อยงานที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการผลิตซึ่งมีสาเหตุมาจากปัญหาด้านจริยาวิบัติ (moral hazard) การศึกษาพบว่าขนาดของความเหลื่อมล้ำในรายได้เฉลี่ยระหว่างชาวนาที่อยู่ในและนอกเขตที่ราบลุ่มเจ้าพระยาตอนบนมีค่าอยู่ในช่วง 1.46 ถึง 2 เท่าตัวโดยประมาณ

คำสำคัญ: ความเหลื่อมล้ำ เศรษฐกิจแบบยังชีพ แรงงานไพร่ ระบบศักดินาและระบบอุปถัมภ์ พฤติกรรมการเฉื่อยงาน

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2624 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3108 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com