Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่กำหนดความผันผวนของราคาทองคำล่วงหน้า: กรณีศึกษาตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย


วรดี จงอัศญากุล


การวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่กำหนดความผันผวนของราคาทองคำล่วงหน้าที่ซื้อขายในตลาด สัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ และแบบจำลอง GARCH จากข้อมูลรายวันของราคาที่ใช้ชำระราคา ปริมาณการซื้อขาย และสถานะคงค้างของสัญญาซื้อขาย ทองคำล่วงหน้า ตั้งแต่วันแรกที่ซื้อขายจนถึงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยเป็นข้อมูลของสัญญา ที่มีเดือนส่งมอบใกล้ที่สุดจนถึงก่อนวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา 1 วัน มาเรียงต่อกัน ผลการศึกษา จากทั้ง 2 แบบจำลอง พบว่าความผันผวนของผลตอบแทนสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าจะมากขึ้น เมื่อ (1) เข้าใกล้วันครบกำหนดอายุ (2) ปริมาณซื้อขายมากขึ้น และ (3) สถานะคงค้างลดลง นอกจากนี้ผลการวิเคราะห์ยังพบว่าความแปรปรวนร่วมระหว่างผลตอบแทนสำหรับการซื้อขายทันที และการเปลี่ยนแปลงต้นทุนในการถือครองเป็นลบ ซึ่งเป็นการสนับสนุนผลกระทบวันครบกำหนด อายุในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นนักลงทุนควรสนใจกับปัจจัยเหล่านี้ที่ส่งผลต่อการคาดการณ์ ราคาทองคำในอนาคต รวมทั้งผู้บริหารความเสี่ยงควรต้องปรับอัตราประกันความเสี่ยงให้มีความ เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงของความผันผวน สำหรับสำนักหักบัญชีควรต้องให้ความสนใจใน การกำหนดอัตราหลักประกันแตกต่างกันในสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่เหลือเวลาครบกำหนด อายุแตกต่างกัน โดยสัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้าที่ใกล้ครบกำหนดอายุ ซึ่งมีความผันผวนมากขึ้น ก็ควรมีอัตราหลักประกันที่มากกว่าโดยเปรียบเทียบ รวมทั้งการเพิ่มอัตราหลักประกัน หากพบว่า Gold Futures มีปริมาณซื้อขายมากขึ้น และสถานะคงค้างลดลง

คำสำคัญ: ความผันผวนของราคาล่วงหน้า สัญญาซื้อขายทองคำล่วงหน้า สมมติฐานของ Samuelson

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3382 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3775 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com