Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
มะขามแขก: พืชสมุนไพรที่น่าสนใจ


นภาภรณ์ พรหมชนะ


ในปัจจุบัน ปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศทั้งนี้เนื่องจากความรู้ความเข้าใจของประชาชนยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะในเรื่องของโภชนาการ มีการรับประทานอาหารที่ไม่ถูกสัดส่วนหรืออาจเกิดจากความเครียดความกังวลใจต่างๆ ทำให้ระบบการขับถ่ายไม่ปกติ เกิดอาการท้องผูกซึ่งเป็นอาการที่พบเห็นโดยทั่วไปโดยเฉพาะประชาชนตามชนบท การรักษานั้นนิยมใช้ยารับประทานซึ่งเห็นผลทันตา ยาดังกล่าวเป็นยาแผนปัจจุบันที่สังเคราะห์จากสารเคมีนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้สูญเสียเงินตราปีละหลายสิบล้านบาท ดังนั้นถ้ามีการนำสมุนไพรที่มีในประเทศ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นยาระบายที่มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันมาใช้ ก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อย โดยเฉพาะประชาชนในชนบทที่อยู่ห่างไกลจากการบริการทางการแพทย์ของรัฐที่มีไม่ทั่วถึงในทุกท้องที่ ประกอบยาที่ได้จากสมุนไพรนั้นยังมีผลข้างเคียงในการรักษาน้อยกว่ายาแผนปัจจุบันซึ่งสังเคราะห์จากสารเคมีหรือแทบไม่มีผลข้างเคียงเลย สมุนไพรที่มีคุณสมบัติเป็นยาระบายนั้นมีหลายชนิดได้แก่ ใบและดอกชุมเห็ดเทศ เนื้อหุ้มเมล็ดคูณ แก่นไม้แสมสาร ดอกและใบอ่อนขี้เหล็ก ใบว่านหางช้าง ผลมะตูมสุก เป็นต้น (คณะเภสัชศาสตร์, 2535) แต่ชนิดที่น่าสนใจที่สุดคือใบและฝักของมะขามแขก

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3496 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 4781 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com