Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
การประเมินผลความเหมาะสมของรูปแบบโครงการรับจำนำข้าวเปลือกในฤดูการผลิตปี 2534/35


บรรเทิง มาแสง


ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีของทุกๆ ปี ชาวนาผู้ที่ต้องการใช้เงิน และผู้ที่ไม่มียุ้งฉางสำหรับเก็บข้าวเปลือจะรีบขายข้าวเปลือก เมื่อปริมาณข้าวเปลือกออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการของตลาด ทำให้ระดับราคาข้าวเปลือกในช่วงนี้ตกต่ำอยู่เป็นประจำ มาตรการหนึ่งในหลายๆ มาตรการที่รัฐบาลได้นำมาแก้ปัญหาราคาข้าวเปลือกในช่างเก็บเกี่ยวได้แก่ การรับจำนำข้าวเปลือก รัฐบาลได้นำมาตรการนี้มาใช้ตั้งแต่ฤดูการผลิตข้าวนาปี 2524/25 และจัดทำเป็นโครงการในลักษณะปีต่อปี โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ หลักการที่สำคัญของโครงการคือรัฐบาลให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่ชาวนาแต่ชาวนาจะต้องใช้ข้าวเปลือกของตนเองเป็นหลักประกันการชำระหนี้ ผลสำเร็จที่รัฐบาลคาดหวังจากมาตรการรับจำนำข้าวเปลือกคือ เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำจะช่วยให้ชาวนาสามารถเก็บข้าวเปลือกไว้รอราคา ปริมาณข้าวจะออกสู่ตลาดน้อยลงทำให้ระดับราคาข้าวเปลือกในช่วงเก็บเกี่ยวไม่ตกต่ำลงมากนัก นอกจากนี้ เป็นที่คาดหวังว่าชาวนาที่จำนำข้าวเปลือกจะขายข้าวเปลือกในช่วงหลังเก็บเกี่ยวได้ในราคาที่สูงขึ้น และจะมีรายได้เพิ่มขึ้น

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3868 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 4318 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com