Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 2
ระยะเวลาการพำนักและการกลับมาท่องเที่ยวในเชียงคาน


อาร์ม นาครทรรพ และ สุรชัย จันทร์จรัส


บทความนี้นำเสนอการศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยวในเชียงคาน จังหวัดเลย โดยใช้ travel cost method ด้วยสมการถดถอยแบบปัวส์ซองเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนคืนที่นักท่องเที่ยวพักค้างแรม และการวิเคราะห์ถดถอยแบบโลจิสติกเพื่อศึกษาตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจกลับมาเที่ยวซ้ำของนักท่องเที่ยว การเก็บข้อมูลใช้แบบสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปเที่ยวในตำบลเชียงคานช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2554 และมิถุนายนถึงกรกฎาคม 2554 รวมทั้งสิ้น 856 ตัวอย่าง ผลของการศึกษา พบว่า สิ่งดึงดูดใจและสร้างความประทับใจนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อเชียงคานมากที่สุด คือ สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม และวิถีชีวิตดั้งเดิม กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มคนเมืองโดยเฉพาะที่มาจากกรุงเทพฯ เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวและมีรายได้ต่อเดือนไม่มากนัก นักท่องเที่ยวที่เคยไปเที่ยวเชียงคานแล้วครั้งหนึ่งจะมีโอกาสตัดสินใจไปเที่ยวเชียงคานซ้ำ แต่แนวโน้มไปเที่ยวซ้ำจะเป็นไปในทิศทางสวนกับระดับรายได้ กลยุทธ์การท่องเที่ยวควรคำนึงถึงลักษณะความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นสำคัญ แต่ควรหาทางรักษาจุดเด่นด้านวัฒนธรรมและความเป็นแบบฉบับดั้งเดิมของเชียงคานให้คงไว้ด้วย

คำสำคัญ: อุปสงค์การท่องเที่ยว ระยะเวลาการพำนัก การกลับมาเที่ยวซ้ำ เชียงคาน

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3496 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3923 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com