Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
บทวิจารณ์หนังสือ
เศรษฐมิติว่าด้วยการท่องเที่ยว


Reviewer: อยุทธ์ นิสสภา


หนังสือเล่มนี้เป็นงานเขียนทางวิชาการที่กลั่นกรองและต่อยอดมาจากผลงานวิจัยเชิงลึกของผู้เขียน โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการเมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลงานสามารถกระตุ้นความใคร่รู้ของผู้สนใจทางด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐมิติขึ้นมาทันที ทั้งผู้ที่เป็นนักวิชาการ นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายและแผนด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวไทย บุคคลทั่วไป รวมทั้งผู้วิจารณ์หนังสือเล่มนี้ด้วย หนังสือเปิดตัวด้วย คำนิยมจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด สรุปได้ว่า ตำราเล่มนี้จะทำให้การเลือกใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติจะไม่เป็นเรื่องจับแพะชนแกะอีกต่อไป ผู้วิจารณ์เห็นด้วยกับข้อสรุปนี้ จากความประทับใจที่ได้อ่านแล้วพบว่าผู้เขียนใช้ความพยายามพิสูจน์ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลอนุกรมเวลา จนให้แน่ใจว่าข้อมูลมีพฤติกรรมเหมาะต่อวิธีประมาณการและข้อสรุปที่ได้รับ...

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2759 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2865 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com