Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1
Book Review
Agricultural Policy, Agribusiness, and Rent-Seeking Behaviour


Reviewer: ทองโรจน์ อ่อนจันทร์


หนังสือเล่มนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 2 (จัดพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ. 2002) ผู้เขียนพยายามที่จะใช้ทฤษฎีพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์สวัสดิการ (welfare economics) และเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ (new institutional economics) และใช้แบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ อภิปรายและวิเคราะห์เชิงประจักษ์ที่มีความสมบูรณ์ มีเหตุมีผล ครอบคลุมประเด็นด้านนโยบายเกษตรที่หลากหลายในประเทศที่พัฒนาแล้ว 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา และสหภาพยุโรป และครอบคลุมปัญหานโยบายในหลายด้านและอยู่ในขอบเขตที่ตำรานโยบายเกษตรสมัยใหม่ควรจะมี โดยเฉพาะเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้มข้นทางทฤษฎีและการนำเอาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ ซึ่งเน้นเรื่องพฤติกรรมการแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจ (rent-seeking behavior) และทฤษฎีต้นทุนทางธุรกรรม (transaction cost) มาประยุกต์กับการวิเคราะห์นโยบาย โดยโยงพฤติกรรมของกลุ่มผลประโยชน์โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเกษตรที่มีต่อการกำหนดนโยบายการเกษตร ซึ่งน่าจะให้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกแห่งความเป็นจริงและสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเหตุและผลกระทบของนโยบายต่างๆ ในปัจจุบัน แตกต่างจากหนังสือและตำราเกี่ยวกับนโยบายเกษตรอื่นๆ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่มักจะเน้นเกี่ยวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และบางเล่มแต่งขึ้นมาโดยมุ่งที่จะใช้แค่ในระดับปริญญาตรี...

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3711 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3557 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com