Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 19 ฉบับที่ 1
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากนโยบายกำหนดราคาพลังงานทดแทน


จิรัฐ เจนพึ่งพร


ตลาดไบโอดีเซล บี5 เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2549 ภาครัฐได้ประกาศโครงสร้างราคาขายปลีกไบโอดีเซล บี5 ที่ได้รับการอุดหนุนราคาไขว้ โดยถ่ายโอนภาษีน้ำมันและใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจากผู้บริโภคดีเซลหมุนเร็วสู่ผู้บริโภคไบโอดีเซล บี5 การศึกษานี้จะชี้ให้เห็นถึงความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากนโยบายดังกล่าว โดยประมาณการการเปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานในตลาดดีเซลหมุนเร็วและไบโอดีเซล บี5 เพื่อคำนวณหามูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง และนำแบบจำลองที่ได้ไปจำลองสถานการณ์เพื่อหานโยบายการกำหนดราคาน้ำมันให้มีประสิทธิภาพสูงสุด การศึกษาใช้ข้อมูลอนุกรมเวลารายเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2550 ถึงเดือนมกราคม 2554 การศึกษาพบว่า นโยบายการกำหนดราคาขายปลีกโดยการอุดหนุนราคาไขว้ดังกล่าว ก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจในตลาดน้ำมันทั้งสองตลอดช่วงเวลา 4 ปี รวม 11,497 ล้านบาท ความสุญเสียส่วนใหญ่เกิดในตลาดดีเซลหมุนเร็ว จากสถานการณ์จำลองสนับสนุนให้จัดเก็บภาษีน้ำมันต่อไป แต่ไม่สนับสนุนการอุดหนุนราคาไขว้ การจัดเก็บภาษีน้ำมันควรจัดเก็บตามต้นทุนทางสังคมที่เกิดจากผลกระทบภายนอกในการใช้น้ำมัน กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงควรทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกเพียงอย่างเดียว และรัฐควรกำกับอัตราภาษีที่ทำให้สัดส่วนราคาขายปลีกต่อต้นทุนที่แท้จริงของน้ำมันแต่ละชนิดเท่ากันเพื่อขจัดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ

คำสำคัญ: ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ นโยบายกำหนดราคา พลังงานทดแทน

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3742 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 4655 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com