Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 2
การเลือกปฏิบัติทางเพศด้านค่าจ้างในตลาดแรงงานไทย


ฉัตรมณี ข้อเพชร และ กิริยา กุลกลการ


บทความนี้ตรวจสอบถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศด้านค่าจ้างในตลาดแรงงานไทย โดยประมาณค่าจ้างสองขั้นตอนตามวิธีของ Heckman (1979) เพื่อแก้ไขปัญหาความเอนเอียงที่เกิดจากการเลือกตัวอย่าง และจำแนกความแตกต่างของค่าจ้างตามวิธีของ Oaxaca (1973) Cotton (1988) และ Oaxaca and Ransom (1994) ข้อมูลที่ใช้มาจากโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักรในเดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. 2551 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผลการศึกษาชี้ว่า สาเหตุที่แรงงานหญิงได้รับค่าจ้างต่ำกว่าแรงงานชายเกิดจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ มิใช่เพราะผลการทำงานด้อยกว่าชาย ทั้งนี้กลับพบว่าแรงงานหญิงมีผลการทำงานสูงกว่าชายจึงควรจะได้รับค่าจ้างสูงกว่าแรงงานชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มหนุ่มสาว (15-24 ปี) และกลุ่มวัยกลางคน (25-54 ปี) แม้จะพบสาเหตุความแตกต่างของค่าจ้างจากความด้อยประสิทธิภาพในแรงงานสูงวัย (55-60 ปี) แต่การเลือกปฏิบัติทางเพศมีผลมากเช่นกัน ความรุนแรงของการเลือกปฏิบัติทางเพศด้านค่าจ้างในกลุ่มแรงงานอายุน้อยมีมากกว่าในกลุ่มแรงงานสูงอายุ

คำสำคัญ: การเลือกปฏิบัติทางเพศ ความแตกต่างในค่าจ้าง ตลาดแรงงานไทย

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3616 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3031 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com