Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 18 ฉบับที่ 1
การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอยจากกรุงเทพมหานคร


กฤตภาส มงคลธำรงกุล, และ ประพิธาริ์ ธนารักษ์


บทความนี้ศึกษาถึงความเป็นไปได้ของการลงทุนโครงการใช้ประโยชน์จากขยะของเขตกรุงเทพมหานคร โดยการแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้าจากเทคโนโลยีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล และการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันจากเทคโนโลยีไพโรไลซิส ระยะเวลาวิเคราะห์โครงการ 15 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 - 2564 ใช้การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ ส่วนการวิเคราะห์กำหนดให้อัตราดอกเบี้ยและประสิทธิภาพเครื่องจักรเป็นตัวแปรที่เปลี่ยนแปลงเพื่อดูความอ่อนไหวของโครงการ ผลการศึกษาพบว่า ปี 2564 ปริมาณขยะมูลฝอยในเขตกรุงเทพมหานครจะมีปริมาณสูงถึง 12,212.48 ตัน/วัน เทียบกับ 8,820 ตัน/วันในปี 2550 ปริมาณมากพอในการแปรรูปโดยเทคโนโลยีที่ศึกษา การวิเคราะห์ทางการเงินของโครงการแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้า พบว่า ณ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 6.25 จะเกิดความคุ้มค่าในการลงทุนเมื่อเครื่องจักรมีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 90 ถ้าคิดที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 10.25 เครื่องจักรต้องมีประสิทธิภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จึงจะเกิดความคุ้มค่า สำหรับโครงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน พบว่า ณ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 จะมีความคุ้มค่าเมื่อเครื่องจักรมีประสิทธิภาพการผลิต 8 ตัน/วัน และ ณ อัตราดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ 10.25 จะต้องแปรรูปได้ 10 ตัน/วัน ส่วนการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงการแปรรูปขยะเป็นไฟฟ้าพบว่า ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 จะมีความคุ้มค่าในการลงทุนเมื่อเครื่องจักรมีประสิทธิภาพร้อยละ 80 และณ อัตราคิดลดร้อยละ 10 ขึ้นไป เครื่องจักรจะต้องมีประสิทธิภาพถึงร้อยละ 90 สำหรับโครงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมัน พบว่า ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 และ 10 จะเกิดความคุ้มค่าเมื่อเครื่องจักรมีประสิทธิภาพการผลิต 4 ตัน/วัน และถ้าคิดที่อัตราคิดลดร้อยละ 12 ต้องแปรรูปได้ 6 ตัน/วัน การนำขยะไปแปรรูปเป็นไฟฟ้าหรือน้ำมันเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุนระยะยาวของภาครัฐ สำหรับการลงทุนของภาคเอกชนนั้น โครงการแปรรูปขยะเป็นน้ำมันจะมีความเป็นไปได้สูงกว่าโครงการแปรรูปเป็นไฟฟ้า

คำสำคัญ: ขยะมูลฝอย การวิเคราะห์โครงการ เทคโนโลยีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล เทคโนโลยีไพโรไลซิส

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4440 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3491 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com