Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
มูลค่าความเสี่ยงของชีวิตประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม


อัครพงศ์ อั้นทอง


บทความนี้ประเมินมูลค่าความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในพื้นที่จังหวัดน่าน เชียงใหม่ และเชียงราย โดยประยุกต์วิธีการประเมินมูลค่าของชีวิตเชิงสถิติ ผลการศึกษาพบว่า มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวคิดได้เฉลี่ย 0.67-4.67 ล้านบาทต่อคน ประชาชนเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 118-123 บาทต่อคนต่อปี ทั้งนี้ประชาชนเห็นว่าการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการสูญเสียชีวิตได้ มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติที่คำนวณได้เป็นมูลค่าขั้นต่ำของความเสี่ยงของชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากและและดินโคลนถล่มภายใต้สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันของบุคคล จึงไม่ใช่มูลค่าของชีวิตทั้งหมดของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตดังกล่าว การศึกษานี้น่าจะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นความสำคัญของการประเมินมูลค่าความเสี่ยง ซึ่งจะให้ข้อมูลสำคัญที่สามารถนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจดำเนินมาตรการหรือโครงการต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตประชาชน

คำสำคัญ: มูลค่าของชีวิตเชิงสถิติ น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม แบบจำลองทางเลือก

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4116 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3648 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com