Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 17 ฉบับที่ 1
ผลกระทบของการค้าเสรีที่มีต่อตลาดถั่วลิสงในประเทศพม่า (in English)


คิน มโย เย, ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์, และ บุญจิต ฐิตาภิวัฒนกุล


สินค้าถั่วลิสงมีส่วนแบ่งตลาดภายในประเทศสูง และมีบทบาทสำคัญต่อการความเป็นอยู่ของเกษตรกร ผู้แปรรูป และผู้บริโภค อย่างไรก็ตามรัฐบาลพม่าได้มีการแทรกแซงตลาดพืชน้ำมันและผลิตภัณฑ์ผ่านนโยบายเกษตรและการค้า โดยห้ามส่งออกเมล็ดถั่วลิสงแม้ว่าสินค้านี้มีความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศก็ตาม ทั้งนี้เพื่อรักษาปริมาณให้เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำมันพืชภายในประเทศ การเปิดตลาดถั่วลิสงน่าจะทำให้เกษตรกรและผู้แปรรูปได้รับประโยชน์ภายใต้การพิจารณาหลายๆ สถานการณ์ตลาด การศึกษานี้วิเคราะห์ถึงผลกระทบหากจะมีการค้าเสรีของถั่วลิสงโดยการสร้างแบบจำลองอุปทานและอุปสงค์ของตลาดเมล็ดถั่วลิสงในลักษณะระบบสมการเกี่ยวพัน รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสวัสดิการของผู้ผลิต ผู้บริโภค และสังคม ภายใต้โครงสร้างดุลยภาพบางส่วนตามสถานการณ์ต่างๆ ของจำลองอุปสงค์การส่งออก ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าการเปิดการค้าเสรีถั่วลิสงจะทำให้สวัสดิการของเกษตรกรเพิ่มขึ้นมากกว่าสวัสดิการของผู้บริโภคที่จะลดลงทั้งในด้านการบริโภคโดยตรงในรูปเมล็ดงาและน้ำมัน จะเป็นผลให้การเปลี่ยนแปลงสวัสดิการสุทธิทางสังคมดีขึ้น

คำสำคัญ: ถั่วลิสง ระบบสมการเกี่ยวพัน ดุลยภาพบางส่วน สวัสดิการ

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4270 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3549 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com