Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
การประเมินผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ของงานวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี


สุวรรณา ประณีตวตกุล


งานวิจัยด้านการควบคุมศัตรูพืชโดยใช้ชีววิธีมีการพัฒนามายาวนาน แต่งานศึกษาเพื่อประเมินผลประโยชน์แก่สังคมของงานวิจัยลักษณะนี้ยังมีอยู่น้อย บทความนี้ประเมินผลกระทบจากการพัฒนางานวิจัยที่ผ่านมา โดยอาศัยข้อมูลจากการสำรวจภาคสนามร่วมกับข้อมูลของศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์ที่รวบรวมจากทุกภูมิภาคของประเทศไทย การวิเคราะห์ใช้แบบจำลองโลจิทและการวิเคราะห์ส่วนเกินทางเศรษฐกิจ ผลการศึกษาพบว่าผลประโยชน์ที่เกิดแก่สังคม ประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาการที่เผยแพร่และถ่ายทอดสู่สาธารณะ การพัฒนาเทคโนโลยี และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากโครงการวิจัย กรณีโครงการ “การใช้ประโยชน์แตนเบียนของหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย Cotesia flavipes (Cameron) เพื่อควบคุมหนอนเจาะลำต้นและยอดอ้อย” พบว่าก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ 3.7 ล้านบาท และกรณีโครงการ “การใช้ประโยชน์ของศัตรูธรรมชาติเพื่อการควบคุมหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดฝักสด” 5 แสนบาท การลงทุนในงานวิจัยทั้งสองให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคุ้มค่า และผลประโยชน์จะมีมูลค่าสูงขึ้นตามระดับการยอมรับเทคโนโลยีฯ ที่เพิ่มขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้างโดยขยายการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรมากขึ้น

คำสำคัญ: การประเมินผลกระทบ การควบคุมโดยชีววิธี การยอมรับเทคโนโลยี

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3381 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3843 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com