Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 2
การกำหนดค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา


ชัชชล กมลรัตนพล และ อุดมศักดิ์ ศีลประชาวงศ์


การศึกษานี้เพื่อกำหนดค่าเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยใช้วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า (contingent valuation method, CVM) วิเคราะห์ความเต็มใจจะจ่ายค่าเข้าชมอุทยานฯ ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพื่อนำไปบูรณะและจัดการอุทยานฯ ให้เป็นไปตามแผนการจัดการพื้นที่อุทยาน การศึกษาใช้แบบสอบถามคำถามแบบปลายปิดโดยการเสนอราคาเพียงครั้งเดียวร่วมกับคำถามแบบปลายเปิด จากการวิเคราะห์จากคำถามปลายปิดพบว่า ค่าเข้าชมที่เสนอให้กับนักท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์กับความเต็มใจจะจ่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ จากคำถามปลายเปิดพบว่า อายุและรายได้ของนักท่องเที่ยวเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเต็มใจจะจ่ายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ค่าความเต็มใจจะจ่ายเฉลี่ยจากทั้งสองวิธีมีค่าใกล้เคียงกัน แต่มีค่าสูงกว่าค่าเข้าชมที่จัดเก็บในปัจจุบัน โดยค่าเฉลี่ยของความเต็มใจจะจ่ายจากคำถามปลายปิดเท่ากับ 143.94 บาทต่อคนต่อครั้ง และจากคำถามปลายเปิด 150.86 บาทต่อคนต่อครั้ง ขณะที่อัตราค่าเข้าชมที่เก็บจากนักท่องเที่ยวต่างชาติในปัจจุบันเพียง 50 บาทต่อคนต่อครั้ง การศึกษานี้เสนอให้กำหนดค่าเข้าชมอุทยานฯ จากนักท่องเที่ยวต่างชาติในอัตรา 150 บาทต่อคนต่อครั้ง

คำสำคัญ: วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า ความเต็มใจจะจ่าย ค่าเข้าชม โบราณสถาน

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3875 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3144 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com