Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
บทวิจารณ์หนังสือ
เศรษฐมิติประยุกต์สำหรับการตลาดเกษตร


Reviewer: ศุภชาติ สุขารมณ์ และ สัณหะ เหมวนิช


หนังสือ ”เศรษฐมิติประยุกต์สำหรับการตลาดเกษตร” เล่มนี้ มีความหนา 504 หน้า เป็นตำราวิชาการเล่มแรกๆ ที่จัดพิมพ์เป็นภาษาไทยและเขียนโดยผู้เขียนคนเดียว มีเนื้อหาในเชิงประยุกต์แนวคิดทฤษฎีและแบบจำลองทางเศรษฐมิติ พร้อมนำเสนอตัวอย่างงานทดสอบเชิงประจักษ์ เมื่อเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ควรอ่านบทนำในหัวข้อ 1.6 กล่าวถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนระบุเจตนาในการเขียนตำราไว้ดังนี้ “ผู้เขียนมิได้มีเจตนาจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นตำราเศรษฐมิติขั้นสูง หรือเป็นตำราเศรษฐมิติที่สมบูรณ์ มีความครบถ้วนในเรื่องเทคนิคและวิธีการประมาณค่าทุกๆ วิธีการ เช่น ไม่มีการวิเคราะห์อนุกรมเวลา (time series analysis) เพื่อพยากรณ์แนวโน้มระยะยาว เป็นต้น ผู้เขียนตั้งใจแต่จะนำเสนอในประเด็นที่เห็นว่าเป็นจุดที่ผู้เรียนส่วนใหญ่มักมองข้าม (ใน 2 บทแรก) และนำไปสู่วิธีการวิเคราะห์ที่เป็นพื้นฐานหลักของเศรษฐมิติ ซึ่งในส่วนที่จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและผู้อ่านที่มีพื้นฐานทางสถิติมาบ้างแล้ว และต้องการใช้วิธีการมาตรฐานเหล่านี้เพื่องานของตนอย่างได้ผลยิ่งขึ้น (บทที่ 3-7) ส่วนสุดท้ายของหนังสือนี้ (บทที่ 8-14) เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและผู้มีประสบการณ์ด้านเศรษฐมิติขั้นต้น และสนใจการแก้ปัญหาในด้านการตลาดเกษตร ส่วนสุดท้ายนี้ถือเป็นส่วนสำคัญที่ผู้เขียนพยายามจัดทำขึ้น เนื่องจากยังไม่มีหนังสือเล่มใดรวบรวมมาก่อนทั้งตำราภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ...”

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4523 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 9874 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com