Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 16 ฉบับที่ 1
การประเมินรูปแบบสมการการผลิตข้าวในประเทศไทย


สมหมาย อุดมวิทิต และ สุวรรณา ประณีตวตกุล


บทความนี้ประเมินหารูปแบบสมการการผลิตข้าวที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้วิเคราะห์หาระดับประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต ในที่นี้พิจารณาปัจจัยปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดศัตรูพืช การศึกษาอาศัยการตรวจเอกสารสมการการผลิตข้าวของประเทศไทยย้อนหลัง 20 ปี รวมจำนวน 41 สมการ และสำรวจครัวเรือนเกษตรกรในภาคกลางและภาคเหนือ 94 ราย โดยเก็บข้อมูลของปีการเพาะปลูก 2542/43 2543/44 และ 2545/46 รวมจำนวนข้อมูล 282 ตัวอย่าง เพื่อใช้ศึกษาเชิงประจักษ์ การวิเคราะห์ได้จำแนกตามรูปแบบสมการการผลิต แล้วนำมาคำนวณหามูลค่าของผลิตภาพส่วนเพิ่มของปัจจัยการผลิต ณ ราคาปัจจุบัน นำค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับราคาของปัจจัยการผลิตนั้น การวิเคราะห์ยังรวมถึงการหาระดับการใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นอยู่ ผลการศึกษาพบว่าการวิเคราะห์โดยใช้สมการการผลิตแบบ translog ที่รวมสมการควบคุมความเสียหาย (damage control function) ไว้ด้วย จะมีความเหมาะสมที่สุดที่จะนำมาใช้ประเมินประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิต การวิเคราะห์ตามแนวคิดดังกล่าวจะช่วยไม่ให้เกิดการประเมินประสิทธิภาพของการใช้ปัจจัยการผลิตสูงเกินจริง จากการศึกษาเชิงประจักษ์ยืนยันว่า แนวทางการศึกษานี้สามารถนำมาใช้วิเคราะห์ได้อย่างเหมาะสม ผลการศึกษายังชี้ว่าการผลิตข้าวในประเทศไทยมีการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชมากเกินไป จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมีการกำหนดนโยบายและมาตรการควบคุมและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชอย่างจริงจัง

คำสำคัญ: สมการการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต ปัจจัยควบคุมความสูญเสีย สมการควบคุมความเสียหาย

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 5037 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 4379 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com