Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
วิธีการวัดและข้อจำกัดของวิธีการวัดประสิทธิภาพ


นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ และ จารึก สิงหปรีชา


การวัดประสิทธิภาพรวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้วัดนับได้ว่ามีส่วนสำคัญในการประเมินถึงสมรรถนะหรือประสิทธิภาพของหน่วยการผลิตไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ธุรกิจ องค์กรของรัฐ หรืออื่นๆ การวัดประสิทธิภาพช่วยให้ทราบถึงสุขภาพของหน่วยการผลิตเอง หากสุขภาพของหน่วยการผลิตนั้นเกิดมีสภาพไม่สมบูรณ์ ก็สามารถที่จะเยียวยารักษาได้ ถ้าหน่วยการผลิตมีสุขภาพที่ดี ก็มั่นใจได้ว่าผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์จากความมีประสิทธิภาพของหน่วยการผลิตนั้น เครื่องมือการวัดประสิทธิภาพมีหลายประเภทแต่ที่นิยมในปัจจุบันได้แก่ Data Envelopment Analysis (DEA) และ Stochastic Frontier Analysis (SFA) อันเนื่องมาจากวิธีการวัดแต่ละวิธีใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และข้อสมมติฐานที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้แต่ละวิธีจึงเป็นสิ่งสำคัญ ตัวอย่างเช่น หากการวิเคราะห์เน้นที่ตัวรบกวน โดยเฉพาะในการผลิตทางการเกษตรก็ควรจะใช้วิธี SFA หากไม่เน้นความสำคัญที่ผลของตัวรบกวน (Noise) เช่นการผลิตของหน่วยธุรกิจ องค์กร หรือองค์กรภาครัฐ ก็ควรเลือกใช้วิธี DEA เป็นต้น สำหรับบทความนี้จะพิจารณาการวัดประสิทธิภาพหน่วยการผลิตในช่วงระยะเวลาเดียวกัน คือใช้ข้อมูลแบบภาคตัดขวางเท่านั้น

คำสำคัญ: การวัดประสิทธิภาพ การวัดแบบนอนพาราเมตริก การวัดแบบพาราเมตริก

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 5574 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3421 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com