Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
การประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติภูกระดึง


ศศิกาญจน์ รัตนทวีโสภณ และ โสมสกาว เพชรานนท์การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเดินทางไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง ประเมินมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการ และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุปสงค์นันทนาการและมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการในกรณีมีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า โดยวิเคราะห์มูลค่าด้านนันทนาการของแหล่งนันทนาการใช้ค่าใช้จ่ายในการเดินทางระดับเขต (ZTCM) ผลการศึกษาพบว่า อุปสงค์นันทนาการและมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของอุทยานแห่งชาติภูกระดึงมีค่าเพิ่มขึ้นในกรณีที่มีการสร้างกระเช้าไฟฟ้า โดยมูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการของ ภูกระดึงกรณีไม่มีกระเช้าไฟฟ้าและมีกระเช้าไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ 76,427,964 บาทต่อปี และ134,895,890 บาทต่อปีตามลำดับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจนำผลการวิจัยใช้ประกอบเป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนและกำหนดนโยบายพัฒนา ภายใต้ข้อจำกัดที่ว่า มูลค่าประโยชน์ด้านนันทนาการเป็นเพียงข้อมูลส่วนหนึ่งการวางแผนจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลในด้านอื่นๆ ทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่น ขีดความสามารถในการรองรับ รวมทั้งข้อจำกัดด้านนิเวศวิทยาของพื้นที่ประกอบกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่ครบถ้วนเพียงพอสำหรับการวางแผนและกำหนดนโยบายเพื่อพัฒนาอุทยานแห่งชาติภูกระดึงอย่างเหมาะสมสามารถเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

คำสำคัญ: ประโยชน์ด้านนันทนาการ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4034 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3584 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com