Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 13 ฉบับที่ 2
การพัฒนามาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ


วินัย พุทธกูล, สุณีรัตน์ เอี่ยมละมัย, สุวรัจน์ หงส์ยันตรชัย และ บุญเติม ติระวัฒนประเสริฐ


การวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการนำหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ไปปฏิบัติโดยศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ มีวัตถุประสงค์หลักคือ 1) การพัฒนาแบบประเมินมาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ 2) การพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพด้าน GMP ของบุคลากรของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และ 3) การสำรวจระดับมาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ผลลัพธ์ของการวิจัยมี 3 ส่วน ได้แก่ แบบประเมินมาตรฐาน GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ (Checklist) ประกอบไปด้วย 7 หมวด 24 หมวดย่อย และ 548 รายการตรวจสอบ การพัฒนาความรู้ GMP และการฝึกอบรมการใช้แบบประเมินฯ ให้แก่บุคลากรของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบจำนวน 113 คน และ ผลการสำรวจมาตรฐาน GMP ของศูนย์ 82 แห่งที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ซึ่งผลการศึกษาในส่วนนี้ พบว่าระดับมาตรฐาน GMP ของตัวอย่างศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเพียงร้อยละ 43.91 เท่านั้น การวิจัยได้นำเสนอภารกิจ 6 ประการเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา GMP ของศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบอย่างเป็นระบบ

คำสำคัญ: มาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต แบบประเมินหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต
ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4053 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2614 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com