Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการประเมินวงจรชีวิตเอทานอล


ผศ.ดร.วินัย พุทธกูล และ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา


การศึกษานี้ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการผลิตและการใช้เอทานอลจากมันสำปะหลังและอ้อยเป็นวัสดุเชื้อเพลิงทดแทนสารนำเข้า methyl tert-butyl ether (MTBE) การวิเคราะห์พิจารณาตลอดวงจรชีวิตของแก๊สโซฮอล์ 95 (เบนซินผสมเอทานอลร้อยละ 10 หรือ E10) เปรียบเทียบกับเบนซิน 95 (ใช้ MTBE เป็นสารเพิ่มค่าออกเทน) ผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมพบว่าการใช้เอทานอลทดแทน MTBE มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากเกิดการประหยัดในรูปของการทดแทนการนำเข้า MTBE เป็นสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นหากจะมีการใช้พืชพลังงานในประเทศมาผลิตเป็นเอทานอล สำหรับการวิเคราะห์ผลประโยน์ด้านสิ่งแวดล้อมพบว่ายังมีมูลค่าในสัดส่วนน้อย

คำสำคัญ: การประเมินวงจรชีวิต เอทานอล เอ็มทีบีอี มันสำปะหลัง อ้อย

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3820 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3364 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com