Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 15 ฉบับที่ 1
บทบรรณาธิการ
เชิงกายภาพเป็นที่เข้าใจว่าทรัพยากรน้ำมันยังมีเพียงพอ แต่ต้นทุนการขุดหาและความต้องการใช้ที่สูงขึ้น ทำให้โลกเข้าสู่ยุคที่ไม่มีน้ำมันราคาถูกอีกต่อไป โดยเฉพาะตราบใดการพึ่งพาน้ำมันยังมีสัดส่วนสูง จากข้อมูลของ International Energy Agency พบว่า การใช้พลังงานของทั้งโลกพึ่งพาน้ำมันเป็นหลักถึงร้อยละ 35 รองลงมาเป็นถ่านหิน ก๊าซ ชีวมวล นิวเคลียร์ และอื่นๆ คิดเป็นร้อยละ 25, 21, 10, 6 และ 3 ตามลำดับ (ข้อมูลปี ค.ศ. 2004 วัดเป็น megaton of oil equivalent) และยังมีข้อมูลชี้ให้เห็นว่าประเทศผู้ใช้น้ำมันรายใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกากำลังปรับทิศทางการใช้พลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซ และหันไปใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น...

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3193 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2100 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com