Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของเกษตรกรบนพื้นที่สูงในประเทศไทย


คุณอัครพงศ์ อั้นทอง, ศาสตราจารย์ ดร.มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคุณนรินทร์ พันธ์เขียว


บทความนี้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่นิยมของเกษตรกรบนพื้นที่สูง ปัจจัยดังกล่าวมีผลโดยอ้อมต่อการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง มีการสัมภาษณ์เกษตรกรจำนวน 816 ราย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และน่าน ผลการศึกษาพบว่า พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรบนพื้นที่สูงนิยมปลูกมักเป็นพันธุ์ที่มีรสชาติอร่อยถูกปากและให้ผลผลิตสูง ส่วนผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง พบว่า รายได้นอกฟาร์มและปริมาณผลผลิตเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงต่อการตัดสินใจเลือกพันธุ์ข้าว ขณะที่ข้อจำกัดด้านสภาพแวดล้อมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด

คำสำคัญ: การตัดสินใจของเกษตรกร ข้าวพันธุ์พื้นเมือง แบบจำลองสมการเชิงโครงสร้าง

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4054 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3674 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com