Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 14 ฉบับที่ 2
ค่าความเต็มใจจ่ายในการไปเยือนวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย


คุณฤกษ์รัตน์ ปักกันต์ธร และ ผศ.สุรเชษฎ์ เชษฐมาส


การศึกษาครั้งนี้วิเคราะห์หาค่าความเต็มใจจ่ายของผู้มาเยือนวนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ด้วยวิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่าโดยรวบรวมข้อมูลจากนักท่องเที่ยวชาวไทยจำนวน 600 คน การวิเคราะห์ใช้วิธี non-parametric model และ binary logistic model ผลการศึกษาพบว่าความเต็มใจจ่ายเฉลี่ยที่วิเคราะห์ด้วยวิธี non-parametric model มีค่าเท่ากับ 34.70 บาทต่อคนต่อครั้ง คิดเป็นมูลค่ารวมเท่ากับ 21,370,966.60 บาทต่อปี ผลวิเคราะห์ไม่แตกต่างกันมากนักกับวิธี binary logistic model ซึ่งมีค่า 36.42 บาทต่อคนต่อครั้ง มูลค่ารวมเท่ากับ 22,430,276.76 บาทต่อปี การศึกษานี้ได้สะท้อนให้เห็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแหล่งนันทนาการ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลพิจารณากำหนดอัตราค่าธรรมเนียมเข้าใช้ประโยชน์วนอุทยานฯ ได้

คำสำคัญ: ความเต็มใจจ่าย การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ ค่าธรรมเนียม วนอุทยานน้ำตกเจ็ดสาวน้อย

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3848 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3198 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com