Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
เล่าสู่กันฟัง เรื่อง การสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย


สันติยา เอกอัคร


เมื่อภาวะเศรษฐกิจของประเทสไทยประสบภาวะวิกฤติดังเช่นปัจจุบัน ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ และนำไปสู่การตั้งคำถามกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงการคลัง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ เพราะหน่วยงานเหล่านี้มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการกำหนดและดำเนินนโยบาย ตลอดจนกำกับดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจ หน่วยงานเหล่านี้จึงถูกตรวจสอบจากสังคมในหลายรูปแบบ เช่น การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ การอภิปราย เป็นต้น สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งทำหน้าที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเข้าไปทำงานในหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน ก็มิได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะบุคลากรในแวดวงวิชาการย่อมตระหนักดีว่าหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีคุณภาพนั้นมีความสำคัญยิ่ง ควบคู่ไปกับการทำหน้าที่ในการชี้นำ ติดตามผล ตลอดจนตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มหนึ่งจึงได้จัดการประชุมทางวิชาการเรื่อง “การสอนเศรษฐศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย” ขึ้นที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อสำรวจสภาพของปัยหาและระดมความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในอนาคต

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3105 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2616 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com