Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
การประยุกต์ใช้สโตคาสติกโดมิแนกส์ (Stochastic Dominance) ในการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจจากการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ


สุธัญญา ทองรักษ์, ปริญญา เฉิดโฉม และ สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล


ธุรกิจการเลี้ยงกุ้งทะเลโดยเฉพาะกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon) จัดเป็นธุรกิจที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโดยพื้นที่เพาะเลี้ยงกุ้งกุลาดำเพิ่มขึ้นมาก 222,107 ไร่ ในปี 2526 เป็น 457,793 ไร่ ในปี 2537 (เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี) และกลับลดลงเหลือเพียง 437,500 ไร่ ในปี 2539 โดยมีจำนวนผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 11,550 ตัน ในปี 2526 เป็น 263,445 ตันในปี 2537 (เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 198 ต่อปี) จะเห็นได้ว่าผลผลิตกุ้งกุงลาดำเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วกว่าการขยายตัวของพื้นที่เลี้ยง เนื่องจากเกษตรกรเลี้ยงกุ้งได้เปลี่ยนระบบการเลี้ยงจากแบบดั้งเดิมและกึ่งพัฒนาเป็นการเลี้ยงแบบพัฒนา ซึ่งเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งแบบพัฒนานี้คิดเป็นร้อยละ 80 ของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทั้งหมด ปัจจุบันพื้นที่เลี้ยงกุ้งประมาณร้อยละ 40 อยู่ในภาคใต้ทั้งทางฝั่งทะเลด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน จังหวัดที่มีการเลี้ยงกุ้งกุลาดำมากในภาคใต้ได้แก่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ชุมพร ตรัง และสตูล ตามลำดับ จำนวนผู้เลี้ยงกุ้งทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจาก 4,327 ฟาร์มในปี 2526 เป็น 22,198 ฟาร์มในปี 2537 (เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 38 ต่อปี) (กรมประมง, 2539) การขยายตัวของพื้นที่และจำนวนผู้เลี้ยงกุ้งอย่างรวดเร็วดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งในด้านการจ้างงาน การเพิ่มรายได้แก่ประชากร และที่สำคัญคือเป็นแหล่งนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศ มีแรงงานมากกว่า 134,000 คน ที่ทำงานในฟาร์มกุ้ง และจำนวนนี้ไม่รวมแรงงานที่ทำงานในอุตสาหกรรมต้นทางและอุตสาหกรรมต่อเนื่องกับการเลี้ยงกุ้ง ในส่วนของการส่งออกนั้นมูลค่ากุ้งสดแช่แข็งที่ส่งออกเพิ่มขึ้นจาก 2,081 ล้านบาทในปี 2524 เป็น 37,840 ล้านบาทในปี 2536 (เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 143 ต่อปี) (กรมประมง, 2538 และ Krishnasamy, 1993) และในปี 2538 กุ้งและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าการส่งออกสูงถึง 67,315 ล้านบาท มากเป็นอันดับ 2 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรรองจากยางพาราและผลิตภัณฑ์ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2539) ปัจจุบันประเทศไทยกลายเป็นผู้ผลิตกุ้งรายใหญ่ที่สุดของโลก ผลผลิตกุ้งจากการเลี้ยงของไทยมีมากถึงร้อยละ 30 ของผลผลิตกุ้งทะเลจากการเลี้ยงทั้งหมดของโลก (World Shrimp Farming, 1996) จะเห็นได้ชัดเจนว่าการเลี้ยงกุ้งมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและภาวการณ์อ่อนตัวของค่าเงินบาท ราคากุ้งกุลาดำสูงเป็นประวัติการณ์ ทำให้การเลี้ยงกุ้งกุลาดำยังคงเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญยิ่งของประเทศ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4192 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2668 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com