Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองภูเก็ต


วรางคณา กิจเกื้อกูล


การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 เป็นต้นมา มีลักษณะชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศซบเซา ประกอบกับปัยหาตกต่ำของภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และความอ่อนแอในระบบการเงินของประเทศ ทำให้รัฐบาลประกาศรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ทำให้รัฐบาลประกาศรับความช่วยเหลือทางการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF) ในเดือนสิงหาคม 2540 โดยยอมปรับเปลี่ยนนโยบายบริหารประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของ IMF ทั้งนี้รัฐบาลได้ดำเนินนนโยบายทางการเงินแบบเข้มงวดในระยะสั้นอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุนในภาคธุรกิจของเอกชนและโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐแทบทุกสาขา อีกทั้งยังส่งผลกระทบให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและการว่างงานเพิ่มขึ้น การแก้ไขปัยหาภาวะเศรษฐกิจของประเทศในระยะสั้น นอกจากต้องพึ่งพาเงินกู้จาก IMF แล้วยังต้องอาศัยภาคธุรกิจการส่งออกและการท่องเที่ยว ตลอดจนการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักการประหยัด การหันมาบริโภคสินค้าไทยและท่องเที่ยวในเมืองไทย ทั้งนี้ในด้านการท่องเที่ยว รัฐบาลได้กำหนดให้ปี พ.ศ.2540-2541 เป็นปี Amazing Thailand เพื่อดึงดูดเงินตราต่างประเทศให้เข้าประเทศมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงและส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วภูมิภาคของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองท่องเที่ยวหลัก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต เป็นต้น

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3238 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 8882 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com