Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน


สุมาลี สันติพลวุฒิ


บทความนี้มีเจตนาที่จะนำเสนอประเด็นที่สำคัญ 3 ประการคือ ประการแรก แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA) เป็นการกล่าวถึงความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน ความเป็นมา วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประการที่สอง หลักการสำคัญสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยชี้ให้เห็นข้อคล้ายคลึงหรือแตกต่างระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยกับประเทศพัฒนาแล้ว และประเทศกำลังพัฒนาบางประเทศ พร้อมทั้งการเสนอแนะว่ากระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยควรได้รับการปรับปรุงไปในทิศทางใด จึงจะมีส่วนช่วยให้ประเทศมีการพัฒนาแบบยั่งยืน และประการสุดท้าย เป็นการเสนอตัวอย่างของการศึกษาเชิงประจักษณ์ของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิต ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักการวิเคราะห์ 4 ด้าน (4 Tiers) ของกรจัดทำ EIA การเสนอหลักการทางวิชาการ ข้อคิดเห็นบางประการ และการเสนอตัวอย่างการใช้เทคนิค Net-works และค่าดัชนีในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพชีวิตเป็นวัตถุประสงค์ของบทความนี้

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 5120 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 11913 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com