Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
การศึกษาระดับเทคโนโลยีและสถานภาพอุตสาหกรรมที่ใช้แผ่นไม้วิทยาศาสตร์เป็นวัตถุดิบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


สุมาลี สันติพลวุฒิ, ชวรีย์ ยาวุฒิ และ สุมาลี พุ่มภิญโญ


จากภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีความเจริญเติบโตมาตลอดตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 จนกระทั่งถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจได้มีส่วนในการทำลายสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก พังนั้นจึงได้มีการคำนึงถึงการพัฒนาที่ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดและคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อมิให้โอกาสของการพัฒนาของอนุชนรุ่นหลังต้องลดน้อยถอยลงหรือเรียกว่า การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ ป่าไม้ เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพื้นที่ป่าไม้มีจำนวนลดลงมาโดยตลอด ดังนั้นการส่งเสริมกิจการสวนป่า รวมทั้งการสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้อย่างประหยัดจึงมีส่วนเกื้อหนุนต่อแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนดังกล่าว อุตสาหกรรมผลิตแผ่นไม้วิทยาศาสตร์เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งของการใช้ทรัพยากรที่สำคัญอย่างประหยัด โดยใช้วัตถุดิบที่มีภายในท้องถิ่น คือ ไม้ชนิดต่างๆ อันได้แก่ ไม้ยางพารา ไม้ยูคาลิปตัส ตลอดจนเศษไม้ ที่เหลือจากการแปรรูป กิ่งไม้ และยอดไม้ต่างๆ ผลิตภัณฑ์แผ่นไม้วิทยาศาสตร์สามารถนำไปทดแทนไม้เนื้อแข็ง และไม้เนื้ออ่อนที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมตกแต่ง ได้แก่ การทำฝ้าเพดานหรือผนังภายในบ้าน เป็นต้น และโดยเหตุที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ซึ่งมีการปลูกสวนป่ามาก ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น บุรีรัมย์ เป็นต้น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยถึงระดับเทคโนโลยีและสถานภาพอุตสาหกรรมที่ใช้แผ่นไม้วิทยาศาสตร์เป็นวัตถุดิบ โดยเห็นว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาจเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีศักยภาพในการจัดหาวัตถุดิบสำหรับผลิตแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมที่เป็นผู้ใช้แผ่นไม้วิทยาศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ในลักษณะชุดห้องนอน ชุดครัว และชุดสำนักงาน ซึ่งปรากฎว่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board of Investment: BOI) ให้ทำการผลิตเฟอร์นิเจอร์จากแผ่นไม้วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 ราย ดังนั้น การทราบถึงลักษณะทางด้านอุปสงค์และอุปทานของแผ่นไม้วิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการกำหนดแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้แผ่นไม้วิทยาศาสตร์อันจะเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนการใช้วัตถุดิบ และการจ้างแรงงานในท้องถิ่น และจะนำมาซึ่งการกระจายรายได้สู่ภูมิภาคได้อีกทางหนึ่ง

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3567 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2878 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com