Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ศักยภาพของชุมชนในการทำธุรกิจชุมชนอุตสาหกรรม


รังสรรค์ ปิติปัญญา


แม้ว่าการพัฒนาภายใต้กรอบความคิดทางเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (ทุนนิยม) ที่ผ่านมาจะส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ก็ได้สร้างปัญหาไว้มากมาย ที่สำคัญได้แก่ การกระจายรายได้ที่แย่ลง สังคมขาดระเบียบวินัย นิยมวัตถุ สถาบันครอบครัวและชุมชนอ่อนแอ ล่มสลาย ภูมิปัญญาของประเทศถูกละเลย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย และเสื่อมโทรมลง ความสามารถในการพึ่งพาตนเองลดลงมาก ทำให้เกิดความกังวลกันว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้นจะไม่ยั่งยืนและเมื่อเกิดปัญหาแล้วจะเกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างรุนแรง ถึงวันนี้ความกังวลดังกล่าวได้เกิดเป็นความจริงขึ้นมาแล้ว เศรษฐกิจของไทยที่เคยเฟื่องฟูในช่วงที่ผ่านมาตกต่ำลงอย่างรดวเร็ว นับตั้งแต่กลางปี 2540 สถาบันการเงินที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางการพัฒนาจำนวนมากประสบปัญหาจนต้องปิดกิจการลง และส่งผลต่อเนื่องไปยังธุรกิจอื่นๆ อย่างรุนแรง ธุรกิจจำนวนมากต้องหยุดดำเนินการ ประชาชนจำนวนมากถูกเลิกจ้างและกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคม ในขณะเดียวกันภาคชนบทและภาคเกษตรถูกมองว่าจะเป็นทางออกของสังคมไทย เศรษฐกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองถูกประกาศเป็นนโยบายสำคัญเพื่อสร้างความมั่นคงหรือเป็นหลังอิงให้กับคนในชาติ ภายใต้แนวความคิดนี้นอกจากการผลิตแบบผสมผสานของครัวเรือนเกษตรแล้ว การรวมกลุ่มกันทำ “ธุรกิจชุมชน” ซึ่ง เป็นธุรกิจของชุมชน คนในชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันรับผิดชอบผลที่เกิดจากการดำเนินงาน ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาให้เศรษฐกิจชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน การส่งเสริมให้ชาวบ้านทำธุรกิจชุมชน เป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านมีโอกาสเรียนรู้วิธีการจัดการธุรกิจ การทำงานร่วมกันเพื่อตัวเองและเพื่อส่วนรวม ตลอดจนได้เรียนรู้ถึงการจัดการผลประโยชน์เพื่อพัฒนาชุมชน การเรียนรู้ผ่านการทำธุรกิจชุมชนนี้จะทำให้ชาวบ้านและชุมชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสม และเกิดการพัฒนาที่ต่อเนื่อง ดังนั้นธุรกิจชุมชน จึงนับว่าเป็นวิธีการหรือกระบวนการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อ “การพัฒนาคนและชุมชน” ซึ่งนอกจากนี้ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนโดยตรงแล้วยังเชื่อว่าจะมีผลต่อการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนด้วย

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3349 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3429 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com