Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
ยูโทเปีย...ทำไมฝันนี้จึงไม่เป็นจริง


สุวรรณา ธุวโชติ


ความปรารถนาของมนุษย์ที่อยากจะมีสังคมที่น่าอยู่ตามความใฝ่ฝันนั้นไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ใหม่เลย ในทางกลับกัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามนุษย์มีความพยายามที่จะคิดหาหนทางปรับปรุงสังคมให้น่าอยู่มาโดยตลอด สังคมตามความปรารถนานี้ Thomas More เรียกว่า “ยูโทเปีย” หรือที่เราเรียกกันว่า “แดนสุขารมณ์” อันเป็นสังคมที่งดงามตามอุดมคตินักคิดในแนวนี้มักถูกเรียกกันว่าพวกยูโทเปียน รายชื่อของนักคิดที่จัดว่าเป็นยูโทเปียนที่มีชื่อเสียงมีอยู่มากมายอาทิ Plato, More รวมทั้งผู้ให้กำเนิดการสหกรณ์อย่าง Owen และ Fourier และถึงแม้จะมีความพยายามหลายต่อหลายครั้งที่จะสร้างสังคมแบบยูโทเปียนนี้ขึ้นมา แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงกลับพบว่าความพยายามดังกล่าว เป็นความหวังที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3717 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2286 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com