Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
น้ำอมฤทธิ์ขุมทองในเมืองลาว


จีรพรรณ กุลดิลก


บทความเรื่องนี้เป็นการนำเอางานวิจัยเรื่อง “พฤติกรรมผู้บริโภคและความได้เปรียบเชิงแข่งขันที่มีผลต่อการลงทุนอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” มานำเสนอเพื่อให้นักลงทุนต่างประเทศได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศสปป.ลาวและทราบถึงโครงสร้างอุตสาหกรรมเบียร์ในประเทศสปป.ลาว เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุนและว่างกลยุทธ์ด้านข้อได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันของตลาดเบียร์ โดยการวิจัยมุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจที่มีต่อเบียร์ลาวของประชาชนลาวรวมถึงความได้เปรียบเชิงแข่งขันในอุตสาหกรรมเบียร์ของประเทศสปป.ลาว ที่จะนำไปสู่การลงทุน โดยสัมภาษณ์ประชาชนลาวที่เคยดื่มเบียร์มาก่อนและอาศัยอยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ จำนวน 250 คน และขอความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการให้ข้อมูล ซึ่งผลการศึกษาภายใต้กรอบแนวคิดความได้เปรียบเชิงแข่งขัน สรุปได้ว่าประชาชนลาวชอบดื่มเบียร์ในงานสังสรรค์และมีความต้องการบริโภคเบียร์ยี่ห้ออื่นๆ ในตลาดอยู่อีกมาก เนื่องจากตลาดในประเทศมีแต่เพียงเบียร์ลาวผูกขาดอยู่ ดังนั้นเมื่อประเทศสปป.ลาว ได้เปิดการค้าเสรีอาเซียนในปี พ.ศ.2551 จะทำให้การแข่งขันในตลาดมีความเข้มข้นมากขึ้นโดยเฉพาะการแข่งขันทางด้านราคา และการส่งเสริมการขาย แต่นักลงทุนรายใหม่ที่จะเข้าไปในตลาดได้จะต้องเป็นผู้ผลิตขนาดใหญ่ผลิตสินค้าเบียร์ที่มีความหลากหลายทั้งด้านราคาและคุณภาพ เพื่อเจาะตลาดผู้บริโภคภายในประเทศเป็นการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศเพิ่มขึ้น ทำให้อุปสงค์ส่วนเกินในตลาดเบียร์ของประเทศสปป.ลาวหมดไป

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4307 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 5280 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com