Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
การประเมินค่าความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานคร


ทศพร สุภารี และ โสมสกาว เพชรานนท์


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินค่าความเต็มใจที่จะจ่าย และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า (CVM) ในปี พ.ศ.2548 จากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับที่สองรองจากปัญหาด้านการจราจร และในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าการจัดการมูลฝอยอยู่ในอันดับที่สามรองจากปัญหามลพิษทางอากาศและมลพิษทางน้ำ โดยมีค่าเฉลี่ยและค่ามัธยฐานของความเต็มใจที่จะจ่ายในปี พ.ศ.2548 เท่ากับ 11.28 และ 9.87 บาทต่อกิโลกรัมต่อคนตามลำดับ และค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนมีค่าประมาณ 28 บาทต่อปีต่อหลังคาเรือน สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเต็มใจที่จะจ่ายที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 ได้แก่ ค่าเริ่มต้น และรายได้ ซึ่งมีผลในทิศทางเดียวกัน และพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เห็นด้วยกับความสำคัญของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีความเต็มใจที่จะจ่ายมากกว่า กลุ่มตัวอย่างที่ไม่เห็นด้วย เช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างที่มีความรู้และความเข้าใจว่าในบ้านเรือนนั้นมีมูลฝอยอันตรายปะปนอยู่มีความเต็มใจที่จะจ่ายมากกว่ากลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีความรู้และความเข้าใจในกรณีดังกล่าว ในขณะที่เพศหญิงมีความเต็มใจที่จะจ่ายมากกว่าเพศชาย ดังนั้นกรุงเทพมหานครควรจัดเก็บค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยจากบ้านพักอาศัยในอัตรา 28 บาทต่อปีต่อหลังคาเรือน และควรเร่งสร้างความเข้าใจต่อประชาชนเพื่อให้เห็นความแตกต่างของวิธีการจัดการมูลฝอยแต่ละประเภท รวมถึงจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนอย่างน้อยปีละประมาณ 52 ล้านบาท

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3614 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 5131 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com