Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในเขตพื้นที่บ้านบุเจ้าคุณ ตำบลวังหมี
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา


จันทร์จิรา จิระราชวโร และ นุชนาถ มั่งคั่ง


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินในช่วยระยะเวลา 8 ปี ระหว่างปี พ.ศ.2537-2545 และศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินบริเวณบ้านบุเจ้าคุณ โดยวิธีแปลภาพถ่ายทางอากาศ การจัดอภิปรายกลุ่ม และแบบสัมภาษณ์ ผลการศึกษาพบว่าบ้านบุเจ้าคุณมีพื้นที่ทั้งหมด 8.95 ตารางกิโลเมตร ในช่วงปี พ.ศ.2537 จนถึงปี พ.ศ.2545 พื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟูโดยการปลูกป่าทดแทนคิดเป็นร้อยละ11.07 ของพื้นที่ทั้งหมด พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น-สวนผลไม้ลดลง คิดเป็นร้อยละ 7.59 ของพื้นที่ทั้งหมด การลดลงของพื้นที่เกษตรกรรมเกิดจากการเปลี่ยนเป็นอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงทำให้มีพื้นที่แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 16.04 ของพื้นที่ทั้งหมด และพื้นที่ปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณรอบอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.99 ของพื้นที่ทั้งหมด เมื่อทดสอบปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินใน 4 ประเด็น ได้แก่ ขนาดพื้นที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเอกสารสิทธิ์ และรูปแบบการใช้ที่ดินพบว่า เมื่อรายจ่ายสูงมีการเปลี่ยนแปลงเอกสารสิทธิ์เพิ่มขึ้น จำนวนหนี้สินมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินจากการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวไปเป็นเชิงผสมผสาน และการปลูกพืชหมุนเวียน สำหรับปัจจัยด้านระดับการศึกษาพบว่าระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษามีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดินมากกว่าระดับอื่นๆ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3404 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2560 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com