Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพ การผลิตปทุมมา
ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2546/47


ทรัสตี อำนวย และ นภาภรณ์ พรหมชนะ


การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพการผลิตปทุมมาในจังหวัดเชียงใหม่ปีการเพาะปลูก 2546/47 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปของการผลิต การตลาด ปัญหา และอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และการตลาดของเกษตรกรผู้ปลูกปทุมมาในจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งศึกษาเปรียบเทียบต้นทุน และผลตอบแทนจากการผลิตปทุมมาจำแนกตามพันธุ์ที่เป็นการค้า ศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิต และประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยการผลิตแต่ละชนิดในการผลิต การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลจากเกษตรกรที่เพาะปลูกและจำหน่ายปทุมมาจำนวน 33 ราย จำแนกตามพันธุ์ที่เป็นการค้า ได้แก่ พันธุ์เชียงใหม่พิงค์ เชียงใหม่เรด และ ดอยตุง ในจังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาต้นทุนทั้งหมดจากการผลิตปทุมมาของทั้ง 3 พันธุ์ มีต้นทุนทั้งหมดเฉลี่ยต่อไร่ เท่ากับ 30,847.43 29,792.79 และ 27,640.91 บาท ตามลำดับ เกษตรกรมีกำไรสุทธิจากการปลูกปทุมมาทั้ง 3 พันธุ์ เท่ากับ 7,389.60 7,061.59 และ 6,779.56 บาทต่อไร่ ตามลำดับ จากการศึกษาสมการการผลิตปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ โดยใช้สมการการผลิตแบบ Cobb-Douglas พบว่า ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ปริมาณปุ๋ยเคมีจำนวนแรงงาน และทุนที่เป็นเงินสดในการซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืช สามารถอธิบายความเปลี่ยนแปลงของผลผลิตปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยเกษตรกรที่ปลูกปทุมมาพันธุ์เชียงใหม่พิงค์ควรเพิ่มการใช้ปัจจัยที่เหมาะสม และก่อให้เกิดกำไรสูงสุด

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4021 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 4093 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com