Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 2
การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพ การผลิตปทุมมา<br>ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2546/47
การวิเคราะห์ต้นทุน ผลตอบแทน และประสิทธิภาพ การผลิตปทุมมา
ในจังหวัดเชียงใหม่ ปีการเพาะปลูก 2546/47
[Abstract]  [Full Text]
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะละกอ
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดมะละกอ
[Abstract]  [Full Text]
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในเขตพื้นที่บ้านบุเจ้าคุณ ตำบลวังหมี<br>อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ในเขตพื้นที่บ้านบุเจ้าคุณ ตำบลวังหมี
อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
[Abstract]  [Full Text]
การประเมินค่าความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานคร
การประเมินค่าความเต็มใจที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมกำจัดมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานคร
[Abstract]  [Full Text]
น้ำอมฤทธิ์ขุมทองในเมืองลาว
น้ำอมฤทธิ์ขุมทองในเมืองลาว
[Abstract]  [Full Text]
ความรุนแรงของปัญหาความยากจนในสังคมไทยลดลง...จริงหรือ?
ความรุนแรงของปัญหาความยากจนในสังคมไทยลดลง...จริงหรือ?
[Abstract]  [Full Text]
ยูโทเปีย...ทำไมฝันนี้จึงไม่เป็นจริง
ยูโทเปีย...ทำไมฝันนี้จึงไม่เป็นจริง
[Abstract]  [Full Text]หน้าที่ : 1

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com