Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
ความสัมพันธ์การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ TRIS และอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชน


จิรวัฒน์ ลิขิตวรกุล และ อรุณ เกียระสาร


การลงทุนในตราสารหนี้ นักลงทุนจะต้องพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้ออกตราสารอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบ ทั้งนี้ตราสารหนี้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่างกันก็จะมีความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนที่แตกต่างกัน การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของ TRIS จะพิจารณากำหนดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งการพิจารณาจะให้น้ำหนักสำหรับแต่ละปัจจัยตามอุตสาหกรรมที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอันดับความน่าเชื่อถือและปัจจัยอื่นๆ กับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชน พบว่าอัตราเงินฝากประจำ 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ระยะเวลาครบกำหนดหุ้นกู้ และอันดับความน่าเชื่อถือ มีทิศทางความสัมพันธ์ในทางเดียวกันกับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชน ส่วนอัตราเงินเฟ้อ พบว่าไม่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชน การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของอันดับความน่าเชื่อถือและปัจจัยอื่นๆ กับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชนเชิงปริมาณในรูปแบบสมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น โดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด จากจำนวนตัวอย่าง 48 ตราสารพบว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่ออัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้มากที่สุด รองลงมาได้แก่ อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้และอายุคงเหลือของตราสารที่มีความสัมพันธ์กับอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้อย่างมีนัยสำคัญ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3550 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3246 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com