Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
การวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดราคาในตลาดบ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์และการประเมินคุณภาพของโครงการหลังการขาย: กรณีศึกษาจังหวัดปทุมธานี


สันติยา เอกอัคร และ ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี


วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดราคาในตลาดบ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์และการประเมินราคาแฝง 2) ประมาณการดัชนีราคาบ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ และ 3) ประเมินคุณภาพของโครงการบ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์หลังการขายในจังหวัดปทุมธานี โดยครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี ลำลูกกา ธัญบุรี และคลองหลวง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิด้วยวิธีสุ่มตัวอย่างตามระดับชั้น แยกตามขนาดของโครงการคือเล็ก กลาง และ ใหญ่ แบบไม่เป็นสัดส่วน (Disproportional Stratified Random Sampling) จำนวน 420 ตัวอย่าง ใช้ประกอบกับการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิเพื่อทำการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณด้วยแบบจำลองเชิงเศรษฐมิติของราคาบ้าน (Hedonic Housing Price Method) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงซ้อน และคำนวณดัชนีชี้วัดคุณภาพของโครงการหลังการขาย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่กำหนดราคาบ้านทาวน์เฮาส์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ ขนาดของแปลงที่ดิน จำนวนชั้น การมีอ่างอาบน้ำ สวนสาธารณะภายในโครงการ ส่วนการประเมินราคาแฝง พบว่าทาวน์เฮาส์ในโครงการที่นิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เป็นเจ้าของโครงการจะมีราคาสูงกว่าทาวน์เฮาส์ในโครงการที่บุคคลเป็นผู้จัดสรรร้อยละ 12.42 และขนาดของโครงการทำให้ราคาทาวน์เฮาส์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยทาวน์เฮาส์ที่มีลักษณะเหมือนกันทุกประการ ถ้าตั้งอยู่ในโครงการขนาดกลางจะมีราคาถูกกว่าโครงการขนาดเล็กร้อยละ 16.35 และถ้าตั้งอยู่ในโครงการขนาดใหญ่ถูกกว่าโครงการขนาดเล็ก ร้อยละ 11.47 สำหรับการประเมินดัชนีราคาบ้านทาวน์เฮาส์ในจังหวัดปทุมธานี พบว่าระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นจากปีฐาน (พ.ศ.2530) อย่างต่อเนื่องและระดับราคาค่อนข้างมีเสถียรภาพ ด้านดัชนีชี้วัดคุณภาพของโครงการพบว่า โครงการขนาดเล็กจะมีคุณภาพดีกว่าโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในทุกๆ ด้านที่ทำการประเมิน ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ ตลาดบ้านทาวน์เฮาส์ในจังหวัดปทุมธานีเป็นตลาดที่มีศักย์ภาพในด้านทำเลที่ตั้ง และการลงทุนในทรัพย์สินแท้จริงที่มีดัชนีราคาค่อนข้างมีเสถียรภาพ นักพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮ้าส์ควรออกแบบการก่อสร้างที่สนองความต้องการของผู้บริโภคและควรจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเพราะเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือซึ่งมีผลต่อราคาบ้านในเชิงบวก นอกจากนี้การพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรจะเกิดการประหยัดจากขนาด นั่นคือบ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ในโครงการขนาดเล็ก แต่ด้านคุณภาพของโครางการหลังการขายพบว่าโครงการขนาดเล็กจะมีคุณภาพดีกว่าโครงกลางขนากกลางและขนาดใหญ่ ดังนั้น ผู้บริโภคจึงต้องคำนึงถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างราคากับคุณภาพโครงการ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4466 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 11257 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com