Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
การประเมินมูลค่าความสูญเสียทางทัศนียภาพของโบราณสถาน ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่


อรรถกร สุนทรวาท, โสมสกาว เพชรานนท์ และ สุวรรณา ประณีตวตกุล


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินมูลค่าความสูญเสียความงามทางทัศนียภาพของโบราณสถานภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพโบราณสถานภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้วิธีการสมมติเหตุการณ์ให้ประมาณค่า (Contingent Valuation Method: CVM) เพื่อหาค่าความเต็มใจจ่ายในการปรับปรุงทัศนียภาพโบราณสถานภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในปี พ.ศ.2547 จากประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง ผลการศึกษาพบว่าค่าเฉลี่ยของค่าความเต็มใจจ่ายเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพโบราณสถานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่เท่ากับ 316.89 บาทต่อคนต่อปี และมูลค่าความสูญเสียทางทัศนียภาพของโบราณสถานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่มีค่าประมาณ 273.37 ล้านบาทต่อปี เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเต็มใจจ่าย พบว่าค่าความเต็มใจที่จะจ่ายเพื่อปรับปรุงทัศนียภาพโบราณสถานในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับรายได้ บริเวณที่อยู่อาศัย จำนวนปีที่ศึกษา และอาชีพ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และสัมพันธ์กับระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่ อย่างมีนัยสัมพันธ์ทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90 นอกจากนี้ค่าความเต็มใจที่จะจ่ายมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และการท่องเที่ยว/พักผ่อนหย่อนใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และ 95 ตามลำดับ

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3841 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3487 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com