Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1
การประเมินค่าประโยชน์ด้านการลดมลภาวะทางกลิ่นของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรี


มาริสา กาญจนะ และ เรืองเดช ศรีวรรธนะ


การบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรีก่อให้เกิดประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ด้านหนึ่ง คือ การลดมลภาวะทางกลิ่น วัตถุประสงค์ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เพื่อประเมินค่าเฉลี่ยความเต็มใจที่จะจ่ายเป็นค่าลดมลภาวะทางกลิ่นของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรีด้วยวิธีสมมติเหตุการณ์ให้ประเมินค่า (Contingent Valuation Method: CVM) รวมทั้งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าความเต็มใจที่จะจ่ายศึกษาจากตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่างในเขตยานนาวา สาทร บางคอแหลม และบางรัก และใช้แบบจำลองการวิเคราะห์การถดถอยของ Cameron ในการหาค่าความเต็มใจที่จะจ่าย จากการศึกษาปรากฏว่า ประโยชน์ด้านการลดมลภาวะทางกลิ่นของโรงควบคุมคุณภาพน้ำช่องนนทรีในระยะเวลา 25 ปี เท่ากับ 21,871,388.76 บาท โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อค่าความเต็มใจที่จะจ่ายคือ จำนวนเงินเริ่มต้น ซึ่งความเต็มใจที่จะจ่ายมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกับจำนวนเงินเริ่มต้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 99 และมีความสัมพันธ์กับเพศอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 90

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3703 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2548 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com