Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์ของตลาดบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี


ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี และ สันติยา เอกอัคร


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของอุปทานบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวในจังหวัดปทุมธานี 2) ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่กำหนดราคาบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวและประเมินราคาแฝง 3) ประมาณการดัชนีราคาบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว ทั้งนี้ครอบคลุมความเคลื่อนไหวของตลาดตั้งแต่ปี พ.ศ.2530-2545 ใน 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอลำลูกกา อำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง โดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยแบบจำลองทางเศรษฐมิติของราคาบ้าน (Hedonic Housing Price Model) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการทดถอยเชิงซ้อน (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษาพบว่าอุปทานบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวในจังหวัดปทุมธานีมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีความเคลื่อนไหวผันแปรไปตามภาวะเศรษฐกิจโดยทั่วไปของประเทศ กล่าวคือ ถ้าระบบเศรษฐกิจดี มีเสถียรภาพ โครงการบ้านจัดสรรก็เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีจำนวนลดลงเมื่อภาวะเศรษฐกิจซบเซาหรือเกิดวิกฤตการณ์ ด้านปัจจัยที่กำหนดราคาบ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ได้แก่ พื้นที่ดินที่ใช้ปลูกสร้างบ้าน พื้นที่ใช้สอยภายในบ้าน จำนวนชั้นของตัวบ้าน จำนวนห้องน้ำ อ่างอาบน้ำ ตลอดจนสาธารณูปโภคภายในโครงการคือสระว่ายน้ำ และสวนสาธารณะ ในการประเมินราคาแฝงพบว่าบ้านในโครงการที่บริษัทมหาชนเป็นผู้จัดสรรมีราคาสูงกว่าบ้านในโครงการที่บริษัทจำกัดเป็นผู้จัดสรรถึงร้อยละ 24.29 สำหรับการประเมินดัชนีราคาบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ระดับราคาปรับตัวสูงขึ้นจากปีฐาน (พ.ศ.2530) อย่างต่อเนื่อง มีการปรับตัวลดลงบ้างในปีพ.ศ. 2537 และในช่วงหลังภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ พ.ศ.2541-2542 และปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี พ.ศ.2543-2545 เช่น บ้านที่มีขนาดที่ดินและโครงสร้างเหมือนกัน ถ้าในปี พ.ศ.2530 มีราคา 1 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2545 จะมีราคาเพิ่มขึ้นเป็น 2.24 ล้านบาท เป็นต้น

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4257 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2292 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com