Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 11 ฉบับที่ 1
การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนโครงการผลิตน้ำร้อนด้วยระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง


กฤษณ์ คงเจริญ และ ธันวา จิตต์สงวน


วัตถุประสงค์หลักในการศึกษาเพื่อวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนโครงการผลิตน้ำร้อนด้วยระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์: กรณีศึกษา โรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง โดยเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าในการผลิตน้ำร้อนเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงพยาบาล ซึ่งก่อให้เกิดการประหยัดไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิตน้ำร้อนและประหยัดไฟฟ้าในการทำงานของเครื่องปรับอากาศที่ใช้เป็นแหล่งพลังงานความร้อนเหลือทิ้ง รวมถึงผลดีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณมลพิษทางอากาศที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้า การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โครงการผลิตน้ำร้อนด้วยระบบผสมผสานพลังงานแสงอาทิตย์ ใช้ข้อมูลจากการตรวจวัดการทำงานจริงของระบบในช่วงระยะเวลา 6 เดือนนับตั้งแต่ติดตั้งระบบ โดยกำหนดอายุโครงการเท่ากับ 16 ปีตามอายุการใช้งานของระบบ และใช้อัตราคิดลดร้อยละ 8 พบว่า โครงการมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,071,359.57 บาท อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 2.34 และ อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 31.15 และผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการเนื่องจากปัจจัยต่างๆ พบว่าโครงการยังคงมีทั้งความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุน และการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ พบว่าต้นทุนของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้ถึง 134.33 % และผลประโยชน์ของโครงการสามารถลดลงได้ถึงร้อยละ 57.33 จึงจะทำให้โครงการไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน การศึกษาเพื่อวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โครงการผลิตน้ำร้อนด้วยระบบผสมผสานพลังงาน แสงอาทิตย์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลแกลง จังหวัดระยอง สามารถสรุปได้ว่า โครงการมีความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์และมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน สมควรที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการสนับสนุนให้มีการใช้ระบบการผลิตน้ำร้อนดังกล่าวอย่างแพร่หลายต่อไป

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4541 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 8718 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com