Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
ปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรที่อยู่ในเขตเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์


จันทิมา จันทร์ศักดิ์ศรี และ นุชนาถ มั่งคั่ง


การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรผู้อยู่บริเวณรอบเขตเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 356 ตัวอย่าง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ เกษตรกรที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่ในเขตเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 263ครัวเรือน และเกษตรกรที่มีบ้านเรือนตั้งอยู่นอกเขตเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จำนวน 93 ครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรในเขตเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้แก่ ขนาดการถือครองที่ดิน และระดับการศึกษาของหัวหน้าครัวเรือน ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรนอกเขตเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ได้แก่ ขนาดการถือครองที่ดิน ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยสำคัญต่อรายได้ในภาคการเกษตร

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 2972 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2532 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com