Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
การประเมินผลโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิดและการจัดการของสหกรณ์การเกษตร


สุชิน ปลีหจินดา


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลการดำเนินงานของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเพียงใด 2) วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ และ 3) กำหนดแนวทางการดำเนินงานของโครงการในโอกาสต่อไป โดยการศึกษาเป็นการประเมินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการของสหกรณ์ภาคการเกษตรปี พ.ศ.2544 ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่1 การศึกษาภาพรวม เป็นการศึกษาประสิทธิภาพและกระยวนการดำเนินงานโครงการการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ผลประโยชน์ที่สมาชิกสหกรณ์ได้รับจากโครงการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และส่วนที่ 2 การศึกษาเชิงลึก เป็นการศึกษาข้อเท็จจริง รายละเอียดในการบริหารจัดการโครงการ และผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการแบบเจาะลึก ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาเก็บรวบรวมจากสหกรณ์และลูกจ้างชั่วคราวกลุ่มตัวอย่างกลุ่มละ 120 ตัวอย่าง สำนักงานสหกรณ์จังหวัด 76 แห่ง และจากสหกรณ์ตัวแทนที่ใช้ในการศึกษาเชิงลึกอีก 20 สหกรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การดำเนินงานโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่กิจกรรมในขั้นตอนการดำเนินงานบางกิจกรรมควรได้รับการปรับปรุงแก้ไข ด้านปัญหาในการดำเนินงานโครงการมีปัญหาทั้งด้านการบริหารจัดการโครงการและด้านการปฏิบัติงาน เช่น การดำเนินงานโครงการมีความล่าช้ากว่ากำหนดการของโครงการ การทำความเข้าใจในรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการระหว่างสำนักงานสหกรณ์จังหวัด และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการยังมีข้อบกพร่อง บางจังหวัดยังไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการดีพอ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวของบางจังหวัดยังไม่เข้มงวดและขาดความต่อเนื่อง และระยะเวลาการดำเนินงานโครงการสั้นเกินไป ข้อเสนอแนะจากการศึกษามีดังนี้ ระยะเวลาโครงการควรขยายออกไปเป็น 3-5 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรชี้แจงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินงานโครงการให้ทุกจังหวัดเข้าใจและปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน จังหวัดควรทำความเข้าใจกับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ สายการบังคับบัญชา และภาระหน้าที่ของลูกจ้างชั่วคราวให้ชัดเจน การบริหารจัดการโครงการในแต่ละจังหวัด ไม่ควรให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่าย/กลุ่มงานใดกลุ่มงานหนึ่งเท่านั้น แต่ควรเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างฝ่าย/กลุ่มงานต่างๆ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านส่งเสริมงานสหกรณ์ การคัดเลือกสหกรณ์เข้าร่วมโครงการควรเป็นไปตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของโครงการ การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในโครงการควรจำกัดสาขาวิชาไว้เฉพาะที่สอดคล้องกับลักษณะงานของสหกรณ์เท่านั้น การทบทวนและปรับปรุงแผนปฏิบัติงานสำหรับลูกจ้างชั่วคราว ควรกระทำอย่างสม่ำเสมอตามข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว ควรมีระบบที่ชัดเจนและกระทำอย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3097 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 4065 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com