Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
วารสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1
การวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน


จีรศักดิ์ ปาลีพงศ์พันธุ์ และ สุมาลี สันติพลวุฒิ


การวิจัยครั้งนี้มีกรอบแนวคิดที่ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องมีพื้นฐานมาจากการพัฒนาในระดับชุมชน และองค์ประกอบหนึ่งที่จะทำให้การพัฒนาระดับชุมชนเป็นไปอย่างยั่งยืนก็คือ ความเข้มแข็งของชุมชน การวิเคราะห์ระดับความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคม และในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี พบว่า มีความเข้มแข็งในระดับปานกลาง และผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุแบบเชิงชั้น พบว่า ภูมิปัญญาในการประกอบอาชีพ การเป็นสมาชิกองค์กรชุมชน และความพอใจในองค์กรชุมชน มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะที่การเป็นสมาชิกองค์กรชุมชน ความพอใจในองค์กรชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับความเข้มแข็งของชุมชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นปัจจัยทางด้านการเมืองท้องถิ่นที่มีส่วนช่วยในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จากผลการศึกษาดังกล่าวจึงได้เสนอแนะให้องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งสองควรเร่งแก้ปัญหาต่างๆทางด้านสังคม โดยการส่งเสริมพัฒนาองค์กรชุมชนให้มีศักยภาพในการสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง องค์การบริหารส่วนตำบลพัฒนานิคมควรส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการประกอบอาชีพ สนับสนุนให้ประชาชนสมัครเป็นสมาชิกองค์กรชุมชน และพัฒนาองค์กรชุมชนให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ในขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลชอนน้อย ควรพัฒนาองค์กรชุมชนให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของประชาชน เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของแต่ละชุมชน

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 3631 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 3667 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com