Applied Economics Journal

วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

Applied Economics Journal

ISSN 0858-9291

***สำหรับค้นหาบทความและข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าหลัก แนะนำวารสาร บทความ คณะผู้จัดทำ แผนผังเว็บไซต์ ติดต่อเรา
      ข้อมูลทั่วไป
  • ตีพิมพ์ผลงานประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคที่ตอบโจทย์ด้านเศรษฐกิจและสังคม
  • ผู้พิจารณาไม่ทราบชื่อผู้แต่ง และ ผู้แต่งไม่ทราบชื่อผู้พิจารณา
  • ตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มิ.ย, ธ.ค.)

วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
วารสาร ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
การประเมินผลกระทบของโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าว และผลิตภัณฑ์มะพร้าวครบวงจร


ประพิณวดี ศิริศุภลักษณ์


เนื่องจากในอดีตน้ำมะพร้าวถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เหลือใช้ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จึงได้มีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าวขึ้น เพื่อที่จะนำส่วนที่เหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดรายได้หรือสร้างรายได้เสริมให้กับทั้งโรงงานและเกษตรกร และเป็นการลดมลภาวะอันเกิดจากน้ำมะพร้าวที่โรงงานทิ้งในแม่น้ำลำคลองอีกด้วย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปวุ้นน้ำมะพร้าว และผลิตภัณฑ์มะพร้าวครบวงจร เพื่อที่จะพิจารณาว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีประโยชน์ น่าที่จะได้รับการสนับสนุนหรือไม่ โดยพิจารณาเฉพาะโครงการวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ และพัฒนาทางด้านเทคนิคในการผลิต ข้อมูลที่ใช้ คือ ข้อมูลทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ และใช้วิธีการวิเคราะห์ทางการเงิน (financial analysis) โดยใช้มูลค่าคิดลดของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) และอัตาผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) เป็นตัวชี้วัดความคุ้มค่าของโครงการ พร้อมทั้งวิธีการวิเคราะห์ความอ่อนไหว (sensitivity analysis) เพื่อประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนและผลตอบแทน จากผลการศึกษา พบว่า ตัวชี้วัดความมีประโยชน์ของโครงการอันประกอบด้วยมูลค่าคิดลดของผลตอบแทนสุทธิ อัตราส่วนของผลตอบแทนต่อต้นทุน และอัตราผลตอบแทนภายในให้ผลที่สอดคล้องกัน แสดงให้เห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม และแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งไป ตัวชี้วัดทั้งสามก็ยังให้ผลเป็นไปในทางสนับสนุนโครงการเนื่องจากเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ให้กับส่วนรวม

คำสำคัญ: -

จำนวนผู้เข้าชมบทคัดย่อ 4294 ครั้ง
จำนวนดาวน์โหลดเรื่องเต็ม 2902 ครั้ง

คณะเศรษฐศาสตร์ มก.  :  ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ มก.  :  วารสารกลุ่มสาขาเศรษฐศาสตร์ :  ศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
Download Acrobat Read : Download Thai Firefox
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซด์ 3514158 คน
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพ 10900 โทรศัพท์/แฟกซ์: 02 5615037
e-mail : aej.journal@gmail.com